לתמיכה ו/או עזרה חייג:
טלפון: 03-5753395לחץ לחיוג

חוק האזנות סתר

פרק א': כללי

הגדרות (תיקון התשנ"ה)

1.1.             בחוק זה –

"שיחה - בדיבור או בבזק, לרבות בטלפון, בטלפון אלחוטי ברדיו טלפון נייד, במכשיר קשר אלחוטי, בפקסימיליה, בטלקס, בטלפרינטר או בתקשורת בין מחשבים;

"בעל שיחה" - כל אחד מאלה:

(1)      (1)          המדבר;

(2)      (2)          מי שהשיחה מיועדת אליו;

(3)      (3)          המשדר בבזק;

(4)      (4)          מי שהמסר המועבר בבזק מיועד להיקלט אצלו;

למעט הנותן שירות של העברת מסר בבזק, למען זולתו או מטעם זולתו;

"האזנה" - האזנה לשיחת הזולת, קליטה או העתקה של שיחת הזולת, והכל באמצעות מכשיר;

"האזנת סתר" - האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה;

"בזק" - סימנים, אותות, כתב, צורות חזותיות, קולות או מידע, המועברים באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטית או מערכת אלקטרומגנטית אחרת;

"רשות בטחון" - כל אחד מאלה:

(1)      (1)          אגף המודיעין במטה הכללי של צבא-הגנה לישראל;

(2)      (2)          שירות הבטחון הכללי;

"שר" - ראש הממשלה או שר הבטחון;

"פקודות הצבא" - כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955;

"קצין משטרה מוסמך" - קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה, שהסמיך המפקח הכללי של המשטרה;

"פשע חמור" - פשע שעונשו מאסר שבע שנים או יותר;

___________________

1. ס"ח 938, התשל"ט (12.7.1979), עמ' 118 (ת"ט ס"ח 950, התש"ם, עמ' 28).

תיקון: ס"ח 1517, התשנ"ה (11.4.1995), עמ' 180 (ת"ט ס"ח 1527, התשנ"ה, עמ' 332).

האזנת סתר שלא כדין ושימוש שלא כדין בהאזנה (תיקון התשנ"ה)

2.2.             (א)   המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו - מאסר חמש  שנים.

            (ב)        המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, או מגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו - מאסר חמש שנים.

            (ג)         המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו

                        למטרה האמורה, דינו - מאסר חמש שנים.

עבירה של חוקר פרטי (תיקון התשנ"ה)

2א.       (א)        הורשע חוקר פרטי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 (להלן –

                        חוק החוקרים), בעבירה לפי סעיף 2, רשאי בית-המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לשלול ממנו את רשיונו לעסוק כחוקר פרטי ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה שלא        תעלה על שבע שנים מיום שיקבע.

            (ב)        מי שנשלל רשיונו כאמור, לא יהיה רשאי לקיים משרד חקירות פרטיות בתוך תקופת

                        הפסילה; הודעה על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה תימסר לועדת הרישוי לפי חוק

                        החוקרים.

            (ג)         אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדת משמעת לפי חוק החוקרים להפעיל סמכויותיה לפי סעיף 25 לאותו חוק אם בית המשפט לא הפעיל סמכותו לפי סעיף זה.

שימוש כדין בהאזנת סתר שלא כדין (תיקון התשנ"ה)

2ב.       (א)        קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוסמך לכך, רשאי להקשיב לדברים שנתקבלו

                        בהאזנת סתר שלא כדין או לעיין בהם, ורשאי הוא גם להסמיך, לענין מסויים, תובע או ממונה על חקירה לעשות שימוש בדברים שנתקבלו כאמור, הכל למטרת אכיפתו של חוק זה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

            (ב)        היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בענין שבתחום סמכותו, רשאים להקשיב לדברים שנתקבלו בהאזנת סתר שנעשתה שלא כדין או לעיין בהם, ולעשות בהם שימוש, הכל לאחת ממטרות, אלה - מניעה או חקירה של פשע חמור;מניעה או חקירה של כל פשע, מטעמים מיוחדים של חומרת הענין.

            (ג)         היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בענין שבתחום סמכותו, רשאים, אם ראו שענין הציבור מחייב זאת, להסמיך לענין מסויים, תובע או ממונה על חקירה להקשיב לדברים כאמור בסעיף קטן (ב), ולעשות בהם שימוש, והכל לאחת המטרות המפורטות באותו סעיף קטן.

            (ד)        סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על האזנת סתר שנעשתה שלא כדין על-ידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, אלא אם כן האזנת הסתר נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית.

            (ה)        לענין סעיף זה, הסמכות להקשיב - משמעה גם הסמכות להורות על תימלול השיחה או הסמכות לעיין בתמליל.

האזנה למטרת עבירה או גרימת נזק

3.         האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה - אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

פרק ב': האזנת סתר למטרת בטחון המדינה

האזנה למטרת בטחון המדינה (תיקון התשנ"ה)

4.         (א)        שר רשאי, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות בטחון ואם שוכנע לאחר ששקל גם  את מידת הפגיעה בפרטיות כי הדבר דרוש מטעמי בטחון המדינה, להתיר בכתב האזנת

                        סתר.

 

            (ב)        בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או

 

                        המיתקן, המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר

                        האזנה אליהם הותרה ומקום השיחות או סוגן, הכל אם הם ידועים מראש; כן יפורטו

                        דרכי ההאזנה שהותרו.

            (ג)         בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר;

 

                        ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

            (ד)        היה ההיתר מאת שר הבטחון - יודיע שר הבטחון מיד לראש הממשלה על מתן ההיתר או

                        על חידושו; שר יודיע ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה חדשים על היתרים שניתנו

                        לפי פרק זה.

            (ה)        שר ידווח, מדי שנה, לועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ

                        והביטחון של הכנסת (להלן - הועדה המשותפת), על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק

 

                        זה; הועדה המשותפת תדון בנושא בדלתיים סגורות.

האזנה לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני (תיקון התשנ"ה)

4 א.      (א)        לצורך איתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני העלולה לגרום נזק חמור לביטחון

                        המדינה, רשאי שר, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, להתיר האזנה

 

                        לשיחות של עובד מערכת הביטחון, המתנהלות במכשיר קשר אלחוטי או ברדיו טלפון

                        נייד שניתן לו על ידי מעסיקו.

            (ב)        היתר השר לפי סעיף זה יהיה בכתב ויינתן לתקופה שלא תעלה על 15 ימים, על פי כללים

                        שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר המשפטים, לרבות כללים בדבר הסיווג הביטחוני

                        של עובד כאמור בסעיף קטן (ד); השר רשאי לחדש את ההיתר מעת לעת; בהיתר יתוארו

                        זהות האנשים, הקווים או התדרים של מכשירי האלחוט אשר ההאזנה להם הותרה.

            (ג)         הכללים האמורים בסעיף קטן (ב) לא יפורסמו ברשומות או בדרך אחרת והם יוצגו רק

                        בפני הועדה המשותפת.

            (ד)        לענין סעיף זה, "עובד מערכת הביטחון" - נושא משרה או ממלא תפקיד שסווג סיווג

 

                        ביטחוני בגוף שעל-פי החלטת הממשלה אבטחתו מונחית על-ידי שירות הביטחון הכללי,

                        וכן בגוף הקשור בחוזה עם גוף כאמור ואבטחתו מונחית, במישרין או בעקיפין, על-ידי

                        שירות הביטחון הכללי.

האזנת סתר במקרים דחופים (תיקון התשנ"ה)

5.         (א)        שוכנע ראש רשות בטחון כי בטחון המדינה מחייב האזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי

                        אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיפים 4, 4א או 9א(א)(1), רשאי הוא להתיר בכתב

                        את ההאזנה; ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 4(ב) או 4א(ב), לפי הענין ומשך תקפו

                        לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות

 

Copyright © 2019 spystore.co.il. All rights reserved.
אתר זה מופעל ע"י מערכת SafeSHOP, חנות וירטואלית מבית SRV אחסון אתרים
צור קשר - דואר אלקטרוניצור קשר - דואר אלקטרוני צור קשר - טלפוןצור קשר - טלפון

המוצר התווסף לעגלת הקניות

המשך בקניות   המשך לקופה